Geacht ETP-lid,

Het Bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering van de Wielersportvereniging ETP Zutphen op donderdag 23 januari 2020 van 19.30 – 21.30 uur in het clubhuis Wielerpark aan de Laan naar Eme 95 in Zutphen.

Over het afgelopen verenigingsjaar 2019 van Wielersportvereniging ETP Zutphen wil het Bestuur een toelichting geven en verantwoording afleggen over dat jaar.

Ook plannen voor 2020 zullen gepresenteerd worden.

Agenda

 1. Opening
 2. Jaarverslag secretaris
 3. Financieel jaarverslag
 4. Kascontrolecommissie.
 5. Jubilarissen
 6. Samenstelling Bestuur/ Verkiezingen
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Freek Tjassens Keiser en Rob Hoijtink
   Vacant; Bestuurslid weg, Bestuurslid Off Road en Penningmeester
  2. Aftredend en herkiesbaar;
 7. Kleding en sponsoring
 8. Toelichting plannen en commissies 2020
 9. Contributie 2020
2020 ETP/NTFU ETP/KNWU ETP/NTFU/KNWU
Contributie ETP € 55,00 € 55,00 € 55,00
Contributie NTFU € 19,54
€ 19,54
Premie fietsverzekering NTFU € 17,75
€ 17,75
Contributie KNWU
€ 14,00 € 14,00
Totale contributie € 92,29 € 69,00 € 106,29
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

NB.  Vanaf 15 januari 2020 kunt u documenten en stukken voor de Algemene Vergadering inzien op en binnenhalen vanaf de internetpagina van de Wielersportvereniging ETP via onderstaande link:

http://www.etp-zutphen.nl/vereniging/algemene-leden-vergadering/

Bestuur

logo

Laan naar Eme 95
7204 LZ  Zutphen
E:  info@etp-zutphen.nl