Grensoverschrijdend Gedrag

Grensoverschrijdend Gedrag

De media staat vol van grensoverschrijdend gedrag. Welke maatregelen hebben wij als sportvereniging genomen voor een sociale veiligheid in onze vereniging. Merk jij wanneer iemand slachtoffer is geworden van grensoverschrijdend gedrag? Je naasten zien mogelijk door ander gedrag dat iets bij jou speelt. Wat zou jij moeten doen in zo een situatie?  Wat doet onze vereniging? Wij hebben een preventiebeleid, we screenen alle vrijwilligers zoals de begeleiders en de leden van het bestuur door deze aan te melden voor de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De sociale veiligheid stemmen we af in het bestuur waardoor we de verantwoordelijkheid breder maken. Tijdens een ALV heeft de vergadering twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. We kennen gedragsregels en omgangsvormen.

GEDRAGSREGELS

Wat verwachten je van jou en jij van ons. Een aantal voorbeelden:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig. Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. Ik gebruik geen geweld en doe niet aan het bedreigen van de ander.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij in iemands persoonlijke ruimte.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepast vragen en maak geen ongepast opmerkingen over iemands persoonlijk leven, uiterlijk en karakter.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 • Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenscontact persoon.

ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. De vereniging is gehouden dergelijke gedragingen tegen te gaan en te voorkomen en hieraan een nadrukkelijke stimulans te geven.

Seksuele intimidatie: Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd

LHBTQ+: iedereen zou welkom moeten zijn, in onze vereniging kennen wij geen uitsluiting in de sport, huidskleur of geaardheid moet niet uitmaken.

GEDRAGSREGELS BEGELEIDERS

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Weet jij bij wie je met jouw probleem kan aankloppen?

Ben jij toch slachtoffer van ongewenst gedrag neem dan kontakt op met een van de twee vertrouwenscontactpersonen in onze vereniging. Zij zullen met de meeste discretie jou verder begeleiden in de te nemen stappen.

 Michelle Visser 06-13308808           Stan Hompe 06-81822590

vertrouwenspersoon@etp-zutphen.nl

Coronaregels: Aangepast programma

Coronaregels: Aangepast programma

Door de heersende coronaregels is het niet meer toegestaan om het parcours te openen na 17.00. Alle geplande trainingen in de avonduren (vrije trainingen, jeugd- en volwassenentraining) komen tot nader bericht te vervallen. 

Als alternatief zijn er een aantal vrijwilligers gevonden die op dinsdag- en donderdagmiddag het parcours tussen 15.00 en 17.00 openstellen voor vrije trainingen. Deze zijn toegankelijk voor elk lid én voor de seizoens- en dagkaarthouders. Gezien de omstandigheden is dit het hoogst haalbare. Houd er rekening mee dat er dus ook jonge kinderen op het parcours kunnen zijn. Kijk vooraf op de agenda! Dinsdag 21/12 bijvoorbeeld is het parcours niet beschikbaar.

De duurtrainingen voor de jeugd op zaterdagochtend gaan gewoon door. Ook volwassenen kunnen zich aansluiten. Op zondagochtend starten de graveltochten om 10.00 vanaf het ETP-clubhuis.

Als er vragen zijn, mail dan naar bestuur.offroad@etp-zutphen.nl

NIEUWS! Jeugd Wielrennen ETP NIEUWS!

NIEUWS! Jeugd Wielrennen ETP NIEUWS!

Het is zover! De weg- en techniektraining voor de jeugdwielrenners wordt vervolgd met de wintertraining. Vanaf 10 oktober starten we iedere zondagochtend met een duurtraining van ongeveer 2 uur.

Afgelopen zomer is na overleg met bestuur en de jeugdtrainers (Frans-Peter Dechering en Bob Mesman) een jaarprogramma opgesteld, hierin is ook een wintertrainingsprogramma opgenomen.

Dit is mede gerealiseerd extra ‘co-trainers’ erbij te betrekken. Dat is gelukt!

Momenteel hebben we een kleine groep jeugdwielrenners en we hopen door een gestructureerd en continu programma-aanbod meer jeugdwielrenners aan ons te binden.

Met sportieve groet,

Bob en Frans-Peter

Heb je vragen of wil je nadere informatie voor deelname van zoon of dochter of wil je meerijden als begeleider?  Neem dan contact op met Frans-peter 06-83656591  / fpdechering@gmail.com