Beleid Veilig Sporten

Veilig Sporten
Wielersportvereniging ETP Zutphen heeft vele verschillende leden: mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Voor al deze mensen wil de vereniging een veilige omgeving bieden. We hebben daar afspraken over gemaakt. We hebben omgangsregels en met begeleiders/trainers van kwetsbare groepen hebben we individuele gedragscodes afgesproken. Van onze groep begeleiders en trainers vragen we ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Vertrouwenscontactpersoon

Voor het geval er toch situaties voordoen die we niet willen hebben we een vertrouwenscontactpersoon.
Een vertrouwenscontactpersoon is het aanspreekpunt binnen onze sportvereniging bij klachten over ongewenst gedrag door bestuurders, leden, trainers of andere vrijwilligers.

Dit gedrag betreft enerzijds seksueel ongewenst gedrag zoals aanrakingen, ongepaste uitspraken, ongewenste intimiteiten tot zelfs aanranding en verkrachting. Anderzijds ook gedragingen als pesten, kleineren, niet in de groep opnemen etc.

De taak van de vertrouwenscontactpersoon is een klacht te inventariseren met de klager en daarna samen te besluiten hoe hier mee verder te gaan. Bij betrekkelijk lichte incidenten zullen de vertrouwenscontactpersonen dat zelf proberen op te lossen, bij twijfel en bij ernstige vergrijpen zullen de vertrouwenscontactpersonen helpen om contact te leggen met het NOC/NSF, die hier een speciale afdeling voor heeft. In het geval van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld.

In dit kader dienen uit preventie oogpunt personen, die in risicofuncties binnen de vereniging functioneren, een VOG (verklaring over het gedrag) aan te vragen. Hiervoor wordt door het bestuur een formulier aan de betrokken personen verstrekt. Dit betreft voorlopig de vertrouwenscontactpersoon zelf, bestuursleden, trainers en enkele andere vrijwilligers. Dit is geen kwestie van wantrouwen, maar hoort bij het streven incidenten te voorkomen.

Stan Hompe en Michelle Visser zijn bij onze vereniging de vertrouwenspersonen en zijn te bereiken via :
vertrouwenspersoon@etp-zutphen.nl

Vrijwilligers
We vragen vrijwilligers die met jeugd werken best veel:

- Kennis van de sport
- zin om de jeugd kennis te laten maken met de sport
- een inspirerende en speelse manier om bovenstaande te doen

Wielersportvereniging ETP Zutphen vindt het belangrijk ouders de jeugd met een gerust gevoel kan afgeven aan de begeleiders. We willen een veilige plek bieden.

We leiden de trainers en begeleiders op, op het gebied van veiligheid, techniek en hoe een training vorm te geven. Hiervoor vragen we de nieuwe trainer/begeleider 1 of 2 “train de trainer” sessies van een halve dag te doorlopen. We trainen de trainer en begeleiden de begeleider.

Daarnaast hechten we, conform de landelijke richtlijnen aan maatregelen ter voorkoming van seksueel misbruik in de vereniging.
We doen dat als volgt:

* We houden een kennismakingsgesprek;
* Indien we iemand niet kennen checken we referenties waar de vrijwilliger vandaan komt.
* We laten een VOG verklaring aanvragen en herhalen dat elke 3-5 jaar.
* Een trainer of begeleider moet lid worden van de bond KNWU of NTFU. Daarmee is de aansprakelijkheidsverzekering in alle omstandigheden geregeld, maar daarmee valt de trainer/begeleider ook onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.

Gedragsregels

Als Wielersportvereniging ETP Zutphen hebben we het beleid om de  ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’, te laten ondertekenen door allen die als begeleider van jeugdactiviteiten betrokken zijn in de vereniging. De secretaris bewaart deze verklaringen bij de VOG verklaringen. De verklaringen worden periodiek opnieuw aangevraagd, conform de richtlijnen. Bij een nieuwe verklaring, worden de gedragsregels ook opnieuw  getekend (en dus  weer onder de aandacht gebracht).

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.  

Hieronder staan de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

(‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)

Zie ook de pagina Huishoudelijk-reglement voor het Huishoudelijk Reglement en het Tucht Reglement van onze vereniging