Privacybeleid

Wielersportvereniging ETP Zutphen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy lees je hoe wij dat doen.

Middels bijgaande verklaring kun je lezen wat wij hebben gegaan om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij willen blijven voldoen aan de AVG en nemen daarom minimaal 1 keer per jaar het stappenplan van de AVG door en passen indien noodzakelijk zaken aan om blijvend te voldoen aan de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-    Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacbeleid;
-    Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wielersportvereniging ETP Zutphen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door Wielersportvereniging ETP Zutphen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Administratieve doeleinden;
-    Communicatie richting leden en/of uitnodigingen;
-    Het uitvoering geven aan onze visie en missie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    Inschrijving als lid bij de Wielersportvereniging ETP Zutphen;
-    Inschrijving voor een evenement
-    Bestelling van clubkleding

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wielersportvereniging ETP Zutphen de volgende persoonsgegevens van je vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Telefoonnummer (vast of mobiel)
-    E-mailadres;
-    Geslacht;
-    Geboortedatum;
-    Kledingmaat;
-    Bankrekeningnummer;
-    Incasso;

Jouw persoonsgegevens worden door Wielersportvereniging ETP Zutphen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor nieuwsuitingen, het clubbladen uitnodigingen
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Wielersportvereniging ETP Zutphen  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, een clubblad en het uitnodigen van leden voor evenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    Het inschrijving als lid van wielersportvereniging ETP Zutphen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wielersportvereniging ETP Zutphen de volgende persoonsgegevens van je vragen:
-    Voornaam;
-    Voorletters;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Adres;
-    Postcode;
-    Woonplaats;
-    E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Wielersportvereniging ETP Zutphen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de periode dat men lid is.