Laan naar Eme 95, 7204 LZ Zutphen

Reglement Parcours

Wielersportvereniging ETP Zutphen
Laan naar Eme 95
7204 LZ  Zutphen

Artikel 1.
Het onderhavige reglement is van toepassing op alle personen, die zich op of rond het parcoursterrein bevinden, binnen de omheining . Het parcours – zowel het fietsparcours en zijn aanhorigheden als alle andere terreinen binnen de buitengrensomheining van het terrein – wordt betreden op eigen risico. Voor diefstal en/of beschadiging van goederen door derden kunnen de eigenaars, beheerders, exploitanten, de organisatoren van wedstrijden/evenementen niet verantwoordelijk worden gesteld en/of tot schaderegeling worden aangesproken. Zij kunnen ook niet verantwoordelijk worden gesteld of worden aangesproken voor schade, met inbegrip van directe of indirecte lichamelijke letsels, die zouden voortvloeien uit of veroorzaakt worden door welk danige activiteit ook op het terrein beheerd of geëxploiteerd door de Wielersportvereniging ETP Zutphen, hierna ETP genoemd

Artikel 2.
Het fietsparcours is geopend op tijden als aangegeven door ETP.

Artikel 3.
Het is onbevoegden verboden binnen de omheining, het fietsparcours zelf te betreden, tenzij om met een fietser hulp te bieden en dit volledig op eigen risico. In het geval van pech dient de baan onverwijld vrijgemaakt te worden, om hinder en gevaar voor andere renners te voorkomen.

Artikel 4.
Alleen met toestemming van ETP mogen voertuigen of ander materieel worden toegelaten op het terrein. Zij worden zodanig opgesteld dat zij geen hinder vormen voor anderen Zo niet heeft ETP het recht het betrokken voertuig en/of materiaal/materieel voor rekening van de eigenaar te laten verplaatsen.

Artikel 5.
Aanmelding, lidmaatschap van ETP, inschrijving of baanhuur zijn verplicht voor een ieder die met een (huur)fiets op het fietsparcours rijdt. Bij een ongeval of schadegeval, veroorzaakt door een fietser anders dan diegene die ingeschreven is, zal die laatste, samen met de fietser, verantwoordelijk worden gesteld en desnoods vervolgd worden voor alle materiële, immateriële en lichamelijke schade die wordt vastgesteld bij derden en/of bij de niet-ingeschreven fietser.

Artikel 6.
Bij herhaalde vaststelling van overtredingen van dit regelement kan/kunnen aan de betrokkene(n) de toegang tot het fietsparcours worden ontzegd.

Artikel 7.
Door het betreden van het terrein aanvaardt en verbindt een ieder zich ertoe het huidige reglement op te volgen en zich te richten naar de richtlijnen van de baanverantwoordelijken of hun aangestelden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de baanverantwoordelijke of ETP bevoegde, bij het tonen van roekeloosheid, het aanrichten van schade of het niet-opvolgen van het huidige reglement, kunnen sancties genomen worden, van rij- of toegangsverbod tot proces-verbaal en vervolging via de burgerlijke rechterlijke macht. In geen enkel geval zal de betaalde baanhuur teruggevorderd kunnen worden. Tegen de beslissing van ETP is geen beroep mogelijk.

Artikel 8.
Leden van ETP, die dit reglement niet respecteren, stellen zich al naargelang van de ernst van de feiten bloot aan sancties gaande van wegsturing van het terrein, het intrekken van het lidmaatschap zonder recht op terugbetaling van het lidmaatschap of een deel van het lidmaatschap tot een klacht bij de bevoegde gerechtelijke instanties. Het bestuur van ETP of haar daartoe gevolmachtigde vertegenwoordiger is bevoegd een beslissing te nemen over de toe te passen sanctie en dit zonder recht op verhaal.

Artikel 9.
Het is voor elke betreder van het veldritterrein en fietsparcours nadrukkelijk verboden handelsverrichtingen te doen, goederen te koop te stellen of publiciteit te maken onder gelijk welke vorm, zonder voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van het bestuur van ETP.

Artikel 10.
De berijders van fietsen – ingeval het minderjarigen betreft, hun ouders, voogden of andere aangestelden – zijn verantwoordelijk voor de eigen opgelopen schade, zowel materiële, immateriële als lichamelijke, en dienen zichzelf hiertegen behoorlijk te verzekeren. In geen enkel geval zullen de eigenaars, uitbaters, organisatoren en bij uitbreiding allen die direct of indirect bij de uitbating en organisatie van clinics, wedstrijden, trainingen of andere activiteiten betrokken zijn, door de betrokkenen fietsers of de personen/instanties, die voor hen wettelijke verantwoordelijkheid dragen, aansprakelijk kunnen worden gesteld of aangesproken kunnen worden voor welk danige schaderegeling ook.

Artikel 11.
Iedere fietser – indien minderjarig zijn/haar ouders, voogden of andere aangestelden – doet, door zijn/haar deelneming aan wedstrijden, trainingen of recreatieve activiteiten, afstand van verhaal t.o.v. ETP alsmede t.o.v. de aangestelden van deze rechtspersonen, voor eventuele fouten begaan door deze laatsten voor, tijdens of na een activiteit, training of wedstrijd waar deze rechtspersonen of hun aangestelden in betrokken zijn of waren. Deze afstand van verhaal geldt zowel voor schade geleden door de fietser zelf, als voor schade door de fietser veroorzaakt aan en te vergoeden aan derden.

Artikel 12.
Eenieder die met een fiets op het fietsparcours komt, dient gebruik te maken van: – een goedgekeurde helm – een voor het fietsparcours geschikte fiets, bij twijfel te beoordelen door ETP.

Namens Bestuur Wielersportvereniging ETP Zutphen