Laan naar Eme 95, 7204 LZ Zutphen

Beleid Veilig Sporten

Veilig Sporten
Wielersportvereniging ETP Zutphen heeft vele verschillende leden: mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Voor al deze mensen wil de vereniging een veilige omgeving bieden.

We hebben daar afspraken over gemaakt en omgangsregels en individuele gedragscodes afgesproken. Van begeleid(st)ers en train(st)ers vragen we altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hiervoor wordt door het bestuur een formulier aan de betrokken personen verstrekt. Dit is geen kwestie van wantrouwen, maar hoort bij het streven om incidenten te voorkomen.

Vertrouwenspersoon
Voor het geval er zich toch situaties voordoen die we niet willen, hebben we binnen de verenigingen twee vertrouwenscontactpersonen: Michelle Visser en Stan Hompe

Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt binnen onze sportvereniging bij klachten over ongewenst gedrag door bestuurders, leden, trainers of andere vrijwilligers. Dit gedrag betreft enerzijds seksueel ongewenst gedrag zoals aanrakingen, ongepaste uitspraken, ongewenste intimiteiten tot zelfs aanranding en verkrachting. Anderzijds ook gedragingen als pesten, kleineren, niet in de groep opnemen etc..

De taak van de vertrouwenspersoon is een klacht te inventariseren met de klager en daarna samen te besluiten hoe hier mee verder te gaan. Bij betrekkelijk lichte incidenten zal de vertrouwenspersoon dat zelf proberen op te lossen. Bij twijfel of ernstige vergrijpen zal de vertrouwenspersoon helpen om contact te leggen met het NOC/NSF, die hier een speciale afdeling voor heeft.

In het geval van strafbare feiten wordt altijd de politie ingeschakeld.

Bekijk de informatiefolder voor meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon.

Wil je in contact komen met een vertrouwenspersoon? Dat kan via de telefoon of via een e-mail.

Michelle Visser
Mobiel: 06 – 1330 8808
E-mail: vertrouwenspersoon@etp-zutphen.nl

Stan Hompe
Mobiel: 06 – 8182 2590
E-mail: vertrouwenspersoon@etp-zutphen.nl

Vrijwillig(st)ers
We vragen vrijwillig(st)ers die met jeugd werken best veel:

 • kennis van de sport
 • zin om de jeugd kennis te laten maken met de sport
 • een inspirerende en speelse manier om bovenstaande te doen

Wielersportvereniging ETP Zutphen vindt het belangrijk dat ouders de jeugd met een gerust gevoel kan afgeven aan de begeleid(st)ers. We willen voor iedereen een veilige plek bieden.

We leiden de train(st)ers en begeleid(st)ers op, op het gebied van veiligheid, techniek en hoe een training vorm te geven. Hiervoor vragen we de nieuwe train(st)er/begeleid(st)er om “train de trainer”-sessies van een halve dag te doorlopen.

“We trainen de trainer en begeleiden de begeleider”

Daarnaast hechten we, conform de landelijke richtlijnen, aan maatregelen ter voorkoming van seksueel misbruik in de vereniging.

We doen dit als volgt:

 • We houden een kennismakingsgesprek.
 • Indien we iemand niet kennen checken we referenties waar de vrijwillig(st)er vandaan komt.
 • We laten een VOG verklaring aanvragen en herhalen dat elke 3-5 jaar.
 • Een train(st)er of begeleid(st)er moet lid worden van de bond KNWU of NTFU. Daarmee is de aansprakelijkheidsverzekering in alle omstandigheden geregeld, maar daarmee valt de train(st)er/begeleid(st)er ook onder het tuchtrecht van de bond en is hij/zij daarvan op de hoogte.

Gedragsregels
Als Wielersportvereniging ETP Zutphen hebben we het beleid om de “Gedragsregels begeleiders in de sport” te laten ondertekenen door iedereen die als begeleid(st)er van jeugdactiviteiten betrokken is in de vereniging. De secretaris bewaart deze verklaringen bij de VOG verklaringen. De verklaringen worden periodiek opnieuw aangevraagd, conform de richtlijnen. Bij een nieuwe verklaring, worden de gedragsregels ook opnieuw getekend (en dus weer onder de aandacht gebracht).

Deze gedragsregels zijn, anders dan omgangsregels, afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt, kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder staan de “Gedragsregels begeleiders in de sport” :

 1. De begeleid(st)er moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleid(st)er onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleid(st)er onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleid(st)er en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleid(st)er mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleid(st)er onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleid(st)er zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleid(st)er heeft de plicht, voor zover in zijn/haar vermogen ligt, de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleid(st)er verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleid(st)er zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleid(st)er geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleid(st)er zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleid(st)er gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleid(st)er in de geest hiervan te handelen.

Zie ook het Huishoudelijk Reglement en het Tucht Reglement van onze vereniging